Pranë shërbimit të pediatrisë funksionojnë edhe kabinetet për patologji të ndryshme të lindura dhe të fituara:

1.Kabineti i sëmundjeve të gjakut  e qendra e drepanotalasemive
2.Kabineti i Neuro pediatrisë (epilepsitë,trisomitë,autizmi).
3.Kabineti Nefropediatrisë (glomerulonefritet,infeksionet urinare).
4.Kabineti Kardiopative të lindura e të fituara.
5.Kabineti Sëmundjeve infektive.
6.Kabineti Pneumoalergologjisë
7.Kabineti për konsulta nga referimet .