LABORATORI BAKTEREOLOGJIK

Ky laborator ndodhet në godinën qëndrore të spitalit dhe shërben për diagnozën dhe ndjekjen e pacientëve spitalorë dhe ambulatorë. Ky laborator bën kontrollin periodik për higjienën dhe ngarkesën mikrobiale në ambientet e spitalit duke ndihmuar ndjeshëm në mbajtjen  nën kontroll të gjendjes.