Shërbimi i Patologjisë koordinon punën me Shërbimin e Kirurgjisë, Urgjencës, Laboratorin dhe Radiologjinë, duke ofruar konsulta me mjekët specialistë përkatës. Pranë këtij shërbimi funksionojnë kabineti i hemotransfuzionit për të sëmurët ambulator që kanë nevojë për hemotransfuzion. Në shërbim të pacientëve është dhe  ambulatori për  konsultat  e  rasteve problematike që nuk mbulohen nga mjeku i familjes apo specialisti i poliklinikës.

Shef i Shërbimit të Patologjisë është endokrinologu Dr. Eduard Spahiu.