Patologjite qe trajtohen prane Okulistikes janë:
-Korigjimi i gabimeve refraktare
-Sëmundjet e  konjuktivës dhe trajtimi kirurgjikal
-Çrregullimet e segmentit anterior
-Sëmundjet e kanalit dhe gjendrës së lotit dhe trajtimi kirurgjikal
-Glaukoma
-Strabizmi
-Diagnostikimi i sëmundjeve retinale
-Trajtimi bashkohor i kataraktës me metodën e fakoemulsifikimit (ultratinguj)