Sherbimi i Anestezi Reanimacionit

Ky shërbim është i pozicionuar në katin e pare të godinës qëndrore të spitalit rajonal. Në të ndërfuten dy shërbime: ai i Kirurgjisë dhe  Obstetrikë- Gjinekologji
• Realizohen intervente të urgjënces, trauma, kirurgji abdominale,ORL, maksilofaciale, okulistike.
• Klinika jonë përballon fluks të madh traumash duke u kthyer në qendër referimi dhe për shumë zona të tjera.
• Reanimacioni i kirurgjisë ofron shërbim dhe ndihmë për shërbimin ë Pathollogjisë, Urgjencës, Pediatrisë dhe Obstretikë – Gjinekologjise, duke funksionuar praktikisht si reanimacion polivalent.