SPITALI RAJONAL SHKODER
Rreth nesh
Spitali Rajonal Shkoder është një nga spitalet rajonale më të mëdha . Spitali ynë ofron kujdesin mjekësor në Poliklinikën e Specialiteteve, Shërbimin e Pranim – Urgjencës, Laboratorin Klinik – Biokimik dhe Baktereologjik si edhe shërbimin me shtretër ne specialitetet e tij. Ky spital të veçantë edukimit në vazhdim personeli ndjek rregullisht aktivitetet mjekësore kombëtare dhe ndërkombetare. Në spitalin rajonal të Shkodrës ka në shërbim te pacientëve staf të kualifikuar.
Spitali përballon një numër të lartë pacientësh. Vetëm ne vitin 2013 spitali rajonal i Shkodrës numëroi 12.992 pacientë të shtruar dhe janë kryer 55.306 vizita ambulatore Sot

Misioni
Misioni i Spitalit Rajonal Shkoder është një shërbim cilësor për pacientët e shtruar dhe qytetarët që marrin ndihmën e shpejtë ne ambjentet e tij. Për stafin e tij është i rëndësishëm i gjithë zinxhiri mjekësor me te tre hallkat e tij, ndaj dhe këtu sigurohet një qendër mjekësore për parandalimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve te ndryshme. Transparenca me pacientin është ne qendër te vëmendjes sonë, duke e cilësuar profesionin e mjekut si një detyrë humane në shërbim të të sëmurit.

Vizioni
Shëndetësi me në qendër pacientin. Kjo është filozofia e punës sonë të përditshme. Ne e kemi kthyer në sfidë profesionale dhe morale, rikthimin e besimit të qytetareve tek bluzat e bardha, transformimin rrënjësor të kujdesit shëndetësor dhe ngjalljen e shpresës tek komuniteti i qytetit të Shkodrës, nëpermjet rritjes së cilësisë dhe gamës së shërbimeve shëndetësore. Sfida jonë është mbrojtja e merituar përmes një sistemi shëndetësor me mbulim universal dhe krijojimi për profesionistët i kushtev të nevojshme për të shërbyer me cilësi. Në fokusin tonë janë:
Cilësia në kujdesin mjekësor të specializuar të mbeshtetur në edukimin gjithëpërfshirës
Zhvillimi, vlerësimi dhe perdorimi i teknikave të reja
Përzgjedhja e stafit me vlerat më të mira mjekësore dhe shkencore
Dhënia efikase e kujdesit shëndetësor për çdo pacient

Objektivat
Kujdesi shëndetësor cilësor me akses të plotë
Përmirësimi i infrastrukturës spitalore dhe kushteve të punës
Zbatimi dhe unifikimi i protokolleve të mjekimit.
Zbatimi i kodit të etikës dhe deontologjisë
Ngritja e vazhdueshme profesionale e personelit mjekësor
Zgjerimi dhe rritja e gamës së shërbimeve në spital
Përcaktimi i standarteve profesionale për të gjithë personelin
Edukimi i pacientit

Informacion për pacientin

Dokumentacioni i nevojshem per vizitat ne polikliniken e specialiteteve
Te gjithe pacientet që paraqiten tek mjeku specialist për konsulta mjekësore, ekzaminime laboratorike apo imazherike, duhet të jenë patjetër të pajisur me këto dokumente:
1-Rekomandimin e mjekut të familjes
2-Librezën e shëndetit
3-Një dokument identifikimi
Të gjithë pacientët që nuk kanë këto dokumente do të paguajnë tarifën e parashikuar sipas shërbimit që do të marrin ne poliklinikë.
-Dokumentacioni i nevojshëm për hospitalizimin e pacientëve në Spitalin Rajonal Shkodër
Pacientët që kanë nevojë për diagnostikim dhe trajtim mjekësor më të specializuar në spital, në momentin e shtrimit duhet të paraqesin:
1-Rekomandimin për shtrim në spital të lëshuar pas vizitës nga mjeku i familjes apo pas konsultës nga mjeku specialist i poliklinikës ose spitalit
2-Ekzaminime laboratorike dhe imazherike të cilat jane realizuar disa ditë para shtrimit ne spital
3-Fotokopje të kartës së identitetit apo pasaportës
4-Fotokopje të librezës së shëndetit
*Nga ky rregull përjashtohen rastet e cilësuara urgjencë mjekësore, kur pacienti shkon direkt në spital dhe ka nevojë për shtrim dhe ndjekje të vazhdueshme nga mjekët.